Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse 24. aprill 11.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

 • Saaremaa Muuseumi uus veebileht.

Kogude kasutamise kord

Muuseum on ajaloo ja koduloo-uurimise valdkonnas Saaremaa juhtivaid teadusasutusi ja uurimistöö koordinaator
Saaremaa Muuseum Kogud ja teadus Kogude kasutamise kord

Priit Kivi

Teadusala juht – peavarahoidja (relvad, mööbel, esemed, looduskogu, kunst, dokumendid, tekstiil)

455 7541
 1. Saaremaa Muuseumi kogud on üldsusele avalikud.
 2. Kogud on uurijatele üldjuhul avatud esmaspäevast reedeni kella 10–17.
 3. Hoidlasse võivad uurijad minna ainult peavarahoidja loal ja vastava koguhoidja või peavarahoidja saatel.
 4. Museaalidega, sh. kartoteekidega tutvumine toimub eelneva kokkuleppe alusel peavarahoidjaga või vastava koguhoidjaga kas telefoni või e-posti teel.
 5. Kogude kasutamiseks täidab ja allkirjastab uurija tellimislehe, mis on tellimuse täitmise aluseks. Tellimissoovi võib esitada ka telefoni või e-posti teel vähemalt kaks tööpäeva varem.
 6. Tellitud museaalid tuuakse võimaluse korral hoidlast välja tellimuse esitamise päeval või siis esimesel sellele järgneval mõlemale poolele sobival ajal.
 7. Korraga uurimiseks antavate museaalide arv määratakse vastavalt museaalide turvaliseks kasutamiseks vajaliku pinna olemasolule.
 8. Muuseumitöötajal on õigus piirata või keelduda museaalide uurijale tutvumiseks andmisest seoses museaali seisukorra või muude probleemsete omaduste tõttu.
 9. Kogude kasutaja ei tohi museaale rikkuda.
 10. Museaale käsitsetakse selleks ette nähtud kinnastes.
 11. Uurija tagastab museaalid isiklikult koguhoidjale või peavarahoidjale.
 12. Uurija registreerib iga oma külastuse külastajate päevikus.
 13. Muuseumil on õigus keelduda teenuste osutamisest isikutele, kes on varem kuritarvitanud muuseumi usaldust.

Museaalidest koopiate valmistamine

 1. Kopeerimise all mõistetakse esemete, fotode-negatiivide ja arhivaalide pildistamist, ülesjoonistamist või skaneerimist, arhivaalidest valguskoopiate tegemist ning esemetest vormide võtmist.
 2. Esemete, fotode-negatiivide ja arhivaalide pildistamine, skaneerimine ja valguskoopiate tegemine ning kasutamine on reguleeritud hinnakirja ja kasutamisõiguse andmise kaudu.
 3. Museaalidest koopiate tegemiseks tuleb täita tellimisleht ning taotleda kasutusõigust.
 4. Museaale kopeerib üldjuhul muuseum. Keelatud on ise esemete pildistamine, v. a. koguhoidja eriloal.
 5. Uurijal on keelatud museaali kopeerimiseks seda kopeerimisvahendiga otsekontakti asetada.
 6. Valminud koopiad saab kätte pärast arve tasumist.
 7. Museaalide koopiate publitseerimisel on kohustuslik viitamine Saaremaa Muuseumile.
 8. Esemetest vormide võtmine lepitakse kokku iga üksikjuhtumi korral eraldi.

Museaalide laenutamine

 1. Museaale antakse muuseumist välja ainult juriidilistele isikutele kirjaliku taotlus- ja garantiikirja alusel. Tellija peab tagama museaali nõuetekohase säilivuse ja õigeaegse tagastamise.
 2. Tellimuse rahuldamine otsustatakse iga kord eraldi.
 3. Eesti muuseumidele ja uurimisasutustele laenutatakse üldjuhul tasuta, teistele juriidilistele isikutele vastavalt kehtivale hinnakirjale
 4. Museaali muuseumist väljaandmisel vormistatakse väljaandeakt, mis koostatakse kahes eksemplaris – esimene muuseumile, teine laenutajale.
 5. Üldjuhul ei anta museaale ajutiseks kasutamiseks väljapoole muuseumi kauemaks kui üheks aastaks.
 6. Muuseumil on õigus jooksvalt kontrollida välja antud museaalide seisukorda.
 7. Tellija on kohustatud museaali kasutamisel viitama Saaremaa Muuseumile.

Priit Kivi

Teadusala juht – peavarahoidja (relvad, mööbel, esemed, looduskogu, kunst, dokumendid, tekstiil)