Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatud kuni 18.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Muuseumi kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

  • Saaremaa Muuseumi uus veebileht.

Saaremaa Muuseum Uudised Valikpakkumise väljakuulutamine

Valikpakkumise väljakuulutamine

Mitteeluruumide tasu eest kasutamiseks andmise valikpakkumise väljakuulutamine

VAHTKONNAMAJA KOHVIK ja TORNIKOHVIK

Saaremaa Muuseum annab valikpakkumisel perioodiks 1.06.2020 – 30.09.2025 tasu eest kasutamiseks Kuressaare linnas asuva SA Saaremaa Muuseumi vahtkonnamaja kohviku lossihoovis ja tornikohviku konvendihoones.

Üürile antava varaga tutvumiseks tuleb eelnevalt kokku leppida SA Saaremaa Muuseumi müügi- ja arendusjuhi Rita Rahuga (telefon +372 5291219, rita.rahu@saaremaamuuseum.ee).

Pakkumise võivad esitada  kõik juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat üürilepingut.

Valikpakkumisel osalemise tingimused:

  • Pakkuja kinnitab riigihangete seaduse § 95 nimetatud asjaolude puudumist;
  • ruumi kasutajal on kohustus ruume kasutada miljöösse sobiva(te) kohviku(te)na;
  • ruumi kasutajal peab olema 2-aastane positiivne toitlustusalane kogemus ja õigus tegutseda nimetatud ärialal;
  • ruumi kasutaja peab võimaldama tornikohviku ruumi kasutamist muuseumile näituste korraldamiseks;
  • ruumi kasutaja peab tagama kohvikute lahtioleku vähemalt muuseumi lahtiolekuaegadel perioodil 1. mai kuni 30. september või lühemaajaliselt poolte kirjalikul kokkuleppel.

2020 aastal peab kohvik avatud olema lähtuvalt erikorra lõppemisest riigis ja vastavalt poolte vastastikul kirjalikul kokkuleppel.

Pakkumused tuleb saata või tuua Saaremaa Muuseumisse (aadress: SA Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1/1, 93810 Kuressaare) kinnises ümbrikus, märkides ümbrikule “Muuseumi kohvikute pakkumus”.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. aprill 2020. aastal kell 12.00 (aadress: SA Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1/1, Kuressaare 93810). Hilinenud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkuja võtab enda kanda kogu pakkumuse tähtaegse Saaremaa Muuseumisse saabumise riski, kaasa arvatud vääramatust jõust (force majeure) tekkinud üleandmise viivituse.

Valikpakkumisel osalemisel esitatavad dokumendid:

  1. Pakkuja vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

            1.1. pakkuja nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-postiaadress) ja registrikood;

            1.2. kirjalik nõusolek valikpakkumisel osalemiseks valikpakkumise teates ja üürilepingu kavandis esitatud tingimustel (üürilepingu kavand: vt lisa 1);

1.3. aastas pakutav numbrite ja sõnadega kirjutatud üürisumma eurodes kohviku/te kohta eraldi, arvestusega/alates aastast 2021;        

1.4. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.

  1. Pakkuja tegevuse kirjeldus, milles on vastavalt valikpakkumisel osalemise tingimustele ära toodud:

            2.1. ruumi(de) kavandatavate uue/te interjööri(de) kirjeldus(ed);

            2.2. pakkuja töökogemuse kirjeldus;

            2.3. tegevuskava ning kohviku(te) kontseptsioon.

Pakkumiste avamine toimub 20. aprillil 2020. a kell 12.15 SA Saaremaa Muuseumi kantseleis aadressil Lossihoov 1/1, Kuressaare.

Valikpakkumise osalemise tingimustele mittevastava pakkuja pakkumus lükatakse tagasi. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on pakkuja poolt esitatud üürihind aastas (osakaal koguhindest 60%) ning tegevuse kirjeldus (osakaal koguhindest 40%) Hindamine toimub järgnevalt:

Kasutamiseks andmise valikpakkumise tulemused tehakse teatavaks kõikidele pakkumuse esitanud isikutele hiljemalt 4. mai 2020. a. Valikpakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine otsustatakse 5 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Täiendav info:
Rita Rahu
SA Saaremaa Muuseum müügi- ja arendusjuht
Tel: +372 5291219
E-post: rita.rahu@saaremaamuuseum.ee

Rohkem infot siin: