Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 10.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

Uudised

Saaremaa Muuseum Uudised Anname rendile!

Anname rendile!

Mitteeluruumide tasu eest kasutamiseks andmise valikpakkumise väljakuulutamine

VAHTKONNAMAJA KOHVIK ja TORNIKOHVIK

Saaremaa Muuseum annab valikpakkumisel perioodiks 1.05.2019 – 30.09.2024 tasu eest kasutamiseks Kuressaare linnas asuva SA Saaremaa Muuseumi vahtkonnamaja kohviku lossihoovis ja tornikohviku konvendihoones.

Üürile antava varaga tutvumiseks tuleb eelnevalt kokku leppida SA Saaremaa Muuseumi müügi- ja arendusjuhi Rita Rahuga (telefon +372 5291219, rita.rahu@saaremaamuuseum.ee).

Pakkumise võivad esitada  kõik juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat üürilepingut.

Valikpakkumisel osalemise tingimused:

  • Pakkuja kinnitab riigihangete seaduse § 95 nimetatud asjaolude puudumist;
  • ruumi kasutajal on kohustus ruume kasutada miljöösse sobiva(te) kohviku(te)na;
  • ruumi kasutajal peab olema 2-aastane positiivne toitlustusalane kogemus ja õigus tegutseda nimetatud ärialal;
  • ruumi kasutaja peab võimaldama tornikohviku ruumi kasutamist muuseumile näituste korraldamiseks;
  • ruumi kasutaja peab tagama kohvikute lahtioleku vähemalt muuseumi lahtiolekuaegadel perioodil 1. mai kuni 30. september või lühemaajaliselt poolte kirjalikul kokkuleppel.

Pakkumused tuleb saata või tuua Saaremaa Muuseumisse (aadress: SA Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1, 93810 Kuressaare) kinnises ümbrikus, märkides ümbrikule “Muuseumi kohvikute pakkumus”.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. märts 2020. aastal kell 12.00 (aadress: SA Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1/1, Kuressaare 93810).

Hilinenud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkuja võtab enda kanda kogu pakkumuse tähtaegse Saaremaa Muuseumisse saabumise riski, kaasa arvatud vääramatust jõust (force majeure) tekkinud üleandmise viivituse.

Valikpakkumisel osalemisel esitatavad dokumendid:

  1. Pakkuja vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

            1.1. pakkuja nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-postiaadress) ja registrikood;

            1.2. kirjalik nõusolek valikpakkumisel osalemiseks valikpakkumise teates ja üürilepingu kavandis esitatud tingimustel (üürilepingu kavand: vt leping 1-2);

1.3. aastas pakutav numbrite ja sõnadega kirjutatud üürisumma eurodes kohviku/te kohta eraldi;        

1.4. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.

  1. Pakkuja tegevuse kirjeldus, milles on vastavalt valikpakkumisel osalemise tingimustele ära toodud:

            2.1. ruumi(de) kavandatavate interjööri(de) kirjeldus(ed);

            2.2. pakkuja töökogemuse kirjeldus;

            2.3. tegevuskava ning kohviku(te) kontseptsioon.

Pakkumiste avamine toimub 16.märtsil 2020. a kell 12.15 SA Saaremaa Muuseumi kantseleis aadressil Lossihoov 1/1 Kuressaare.

Valikpakkumise osalemise tingimustele mittevastava pakkuja pakkumus lükatakse tagasi. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on pakkuja poolt esitatud üürihind aastas (osakaal koguhindest 60%) ning tegevuse kirjeldus (osakaal koguhindest 40%)

Hindamine toimub järgnevalt:

Üürihind:                                                   (osakaal 60%, max 60 punkti)* Arvutatakse vastavalt valemile:
hinnatav üürihind / kõige kõrgem pakutud üürihind * kokku 60 punkti

Tegevuse kirjeldus:        

(osakaal 40 %, max 40 punkti)*

40 punkti – pakutav kavandatav interjööride kirjeldus, tegevuskava ning kohviku(te) kontseptsioon on põhjalikult läbi mõeldud ja lahti kirjutatud ning vastab täielikult SA Saaremaa Muuseum ootustele ja vajadustele, sobib muuseumi miljöösse. Pakkumuses ei esine ühtegi küsitavust ega vastuolu.
20 punkti – pakutav kavandatav interjööride kirjeldus, tegevuskava ning kohviku(te) kontseptsioon on üldjoones läbi mõeldud ja lahti kirjutatud ning vastab suuremas osas SA Saaremaa Muuseum ootustele ja vajadustele, sobib osaliselt muuseumi miljöösse. Pakkumuses ei esine ühtegi olulist, määrava tähtsusega küsitavust ega vastuolu.
10 punkti – pakutav kavandatav interjööride kirjeldus, tegevuskava ning kohvikute kontseptsioon on mitmes olulises osas ebapiisavalt või puudulikult läbi mõeldud ja lahti kirjutatud ning vastab vähesel määral SA Saaremaa Muuseum ootustele ja vajadustele, muuseumi miljöösse sobivus tekitab küsitavusi. Pakkumuses esineb olulisi, määrava tähtsusega küsitavusi ega vastuolusid.

Kasutamiseks andmise valikpakkumise tulemused tehakse teatavaks kõikidele pakkumuse esitanud isikutele hiljemalt 26. märtsiks 2020. a. Valikpakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine otsustatakse 5 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

• SA Saaremaa Muuseum arvutab punktid kohvikute lõikes eraldi. SA võtab õiguse valida

Täiendav info:
Rita Rahu (müügi- ja arendusjuht)
Tel: +372 5291219
E-post: rita.rahu@saaremaamuuseum.ee

Tutvu tornikohviku üürilepinguga siin: Leping1
Ruumiplaaniga siin: Tornikohvik

Tutvu vahtkonnamaja üürilepinguga siin: Leping 2