Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 11.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Muuseumi kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1/1
93810 Kuressaare

 • Saaremaa Muuseumi uus veebileht.

Saaremaa Muuseum Muuseu­mist Dokumendid SA Saaremaa Muuseumi arengukava

Eessõna

1865. aastal asutatud Saaremaa Muuseum on pika kogumis- ja teadustöö traditsiooniga Eesti vanimaid ja külastatavamaid muuseume, mis koosneb Kuressaare linnus-kindlusest, Mihkli Talumuuseumist ning Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumist. Lisaks on muuseumi koosseisus Saare Arhiivraamatukogu.

Seoses muuseumimaastiku üldiste muutustega riiklikul tasandil loodi 2017. aastal riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega sihtasutus, mille eesmärk oli tihendada muuseumi koostööd omavalitsuste ja kogukonnaga ning edendada muuseumi kui kultuuriettevõtte rolli.

Käesoleval arenguperioodil on SA Saaremaa Muuseum tegevused seotud kolme põhieesmärgiga – muuseum kui Saaremaa keskne mäluasutus, muuseum kui meeldejääva elamuse pakkuja ja muuseum kui hea peremees ja organisatsioon. Arengukavale on lisatud 2018. aasta ja 2022. aasta hetkeseis, tegevused strateegiliste eesmärkide täitmiseks ning finantsplaan. Fookuses on muuseumi uue ekspositsiooni loomine, läbimõeldud ja professionaalne näituse- ja haridustöö, kogude kättesaadavuse parandamine ning aktiivne koostöö erinevate institutsioonide ja asutustega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Oluline rõhk on muuseumi teeninduse kvaliteedil, teenuste arendamisel ja turundusel ning muuseumi kui terviku arendamisel.

Sihtasutuse põhikirjaline eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada, uurida ja vahendada Saare maakonna kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning tugevdada Saare maakonna kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Sihtasutuse arengukava on koostatud aastal 2018 ning täiendatud 2022 ning vaatleb arengut aastani 2026 (k.a). Vähemalt üks kord aastas annab juhatuse liige nõukogule ülevaate arengukavas kirjeldatud eesmärkide täitmise ning vajalike muudatuste või täpsustuste kohta.

Visioon

Saaremaa Muuseum on Saaremaal toimunu ja toimuva talletamiskoht ning keskne mäluasutus maakonnas. Muuseum on nii kodu- kui ka välismaal tuntud Saaremaa sümbolmärk. Muuseum on koht, kuhu inimesed heameelega tulevad ning kust lahkuvad rahulolevana ja targemana.
Muuseum on üks Läänemere saarte muuseumide ning linnuste ja teiste Saaremaa ja Eesti muuseumide koostöö edendajaid. Muuseum on väga hästi toimiv organisatsioon ning kõrgelt hinnatud tööandja.

Missioon

Saaremaa Muuseum on Saaremaa kui eripärase looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna identiteedi säilitaja ja tugevdaja ning Saaremaa ja saarlaste lugude uurija, koguja ja vahendaja. Muuseum aitab kohalikel inimestel tunda ennast saarlasena ning tekitada külalistes arusaamist saarlastest ja saarlusest.

Strateegilised eesmärgid

1. Muuseum on ja jääb Saaremaa keskseks mäluasutuseks

 • Saaremaa Muuseum kogub, süstematiseerib, säilitab ja uurib Saaremaa ja saarlastega seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit;

 • Kogud on hästi hooldatud ja tehtud kõigile huvilistele kättesaadavaks;

 • Muuseum on usaldusväärne teadusasutus ja Saaremaa ajaloo ja koduloo-uurimise koordinaator;

 • Muuseumi spetsialistid viivad läbi ja toetavad teisi uurijaid erinevate koduloo- ja ajalooalaste uurimistööde läbiviimisel;

 • Muuseum avaldab regulaarselt uurimistööde tulemusi oma ja teistes publikatsioonides;

 • Muuseum on tunnustatud koostööpartner teistele muuseumidele, teadusasutustele ja koolidele, mis aitab tõsta huvi Saaremaa temaatika ja sellega seonduvate uurimisteemade vastu;

 • Mitmekülgne ja kaasahaarav, muuseumi kogudel ja teadustööl põhinev ekspositsioon koos haridusprogrammidega aitavad Saaremaad tundma õppida kõikidel – väikelastest kuni väärika vanusega külastajateni.

MõõdikTase 2018Tase 2022Tase 2026
Kogud MuIS’is75%100%100%
Kogud digiteeritud30%52%80%
Oma publikatsioonid1 aastasHoida tasetHoida taset
Mujal avaldatud artiklid202525
Konverentsid, seminarid, õppepäevad233
Koostööprojektid244

2. Muuseum pakub meeldejäävaid elamusi igas vanuses külastajale

 • Saaremaa Muuseumi külastus on meeldejääv ja hariv elamus. Saaremaa ajalugu ja saarlaste lood kõnetavad külastajaid nii Eestist kui ka mujalt. Muuseum pakub külastajaelamust kõnekate hoonete, näituste, eksponaatide, haridusprogrammide, ürituste ning interaktiivse kogemuse kaudu. Muuseumi külastatavus on stabiilselt tõusutrendis;

 • Kuressaare kindlus kui Põhja-Euroopa üks terviklikumaid kindlusarhitektuuri näiteid, mis on oma pika ajalooga tunnistuseks Läänemere-äärsete rahvaste arhitektuuri ja kultuuri tihedatest sidemetest, on välja arendatud emotsionaalselt köitvaks ja harivaks fortifikatsiooniajaloo teemapargiks;

 • Kindlus on jätkuvalt Kuressaare elanike ja külaliste üheks olulisemaks puhkekeskuseks, kuhu tullakse üksi, perede või sõpradega, et veeta lõõgastav hetk looduslähedases keskkonnas või nautida erinevaid vabaõhuüritusi;

 • Konvendihoone muuseumi keskse ehitisena on meeldejääv, eeskujulikult restaureeritud, professionaalselt kujundatud ja hästi hooldatud keskaja arhitektuuri ning muuseumiekspositsiooni keskkond;

 • Mihkli Talumuuseum kui Eesti taluarhitektuuri väärtuslik näide on hästi hooldatud ja eksponeeritud ning saanud üheks Lääne-Saaremaa turismimagnetiks;

 • Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi erilise ja kogu Eesti kultuuriloos olulise identiteediga arhitektuurselt tagasihoidlik kompleks äratab üha suuremat tähelepanu ja sellest on saanud erinevate kultuuriürituste toimumise koht ning residentuur loomeinimestele;

 • Saaremaa Muuseum on külastajatele meeldejääv professionaalse ja kõrge teeninduskultuuriga asutusena.

MõõdikTase 2018Tase 2022Tase 2026
Külastajate arv kokku:102 10099 300104 500
Kuressaare linnus-kindluses94 00094 00097 000
sh tasuta33 00033 00033 000
Mihkli talumuuseumis750050007000
sh tasuta100014001000
Aavikute Majamuuseumis600300500
sh tasuta280200400
Näituste arv16
(sh rändnäitusi 6, omanäitusi 6)
3
(sh rändnäitusi 1, omanäitusi 2, koostöönäitusi 2)
6
(sh rändnäitusi 4, omanäitusi 2-3)
Haridusprogrammide arv142021
Muuseumi
haridusprogrammides osalenud laste arv
230035005000
Konverentsid, seminarid, õppepäevad233
Üritused Kuressaare linnuskindluses (sarjad loetud üheks ürituseks, nt „Vaimude tund”)212021
Üritused Mihkli Talumuuseumis (sarjad loetud üheks ürituseks, nt „Jõulud Mihklis”)589
Üritused Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumis324
Meediakajastused25 sõnumit,
30 artiklit aastas
25 sõnumit,
30 artiklit aastas
30 sõnumit,
40 artiklit aastas
Trip Advisor4,94,75Hoida taset
Review Pro97,3

3. Muuseum on eeskujulik peremees ja edukas organisatsioon

 • Muuseum jätkab professionaalsel tasemel enda hallatava kinnisvara hooldamist ja ehitismälestiste uurimist ning restaureerimist, olles sellega eeskujuks ja nõustajaks teistele ehitis- ja kultuurimälestiste omanikele;

 • Kuressaare kindluse territooriumil keskendutakse konvendihoone hooldus- ja restaureerimistöödele ning parema ja kõrgetasemeliselt disainitud muuseumi ruumiprogrammi loomisele;

 • Mihkli Talumuuseumis läbivad kõik hooned olulise restaureerimisprogrammi. Osa hooneid kohandatakse aastaringseks kasutuseks. Kaasajastatakse muuseumi puhkekeskuse territoorium ja rajatised;

 • Muuseum on optimaalse struktuuriga nüüdisaegne organisatsioon ja hinnatud tööandja, mis laiendab oma võimalusi, tuginedes läbimõeldud majandamisele, aktiivsele turundusele ja innovatsioonile:

 • Muuseum on majanduslikult edukas, omatulu suureneb stabiilselt ja on rakendatud muuseumi (sh töötajate) arendamiseks. Sihtasutuse ühe omanikuna on kohalik omavalitsus asunud muuseumi planeeritult ja stabiilselt majanduslikult toetama.

 • Muuseumil on tugev bränd. Jõuliselt panustatakse teenuste arendus- ja turundustegevusse;

 • Muuseum on avatud organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse, teiste kultuuri- ja haridusasutustega erinevate seltside ja ühendustega. Jätkub koostöö vabatahtlikega, asutatakse oma toetusseltsing seltsi või klubi näol.

MõõdikTase 2018Tase 2022Tase 2026
Investeeringud ja suuremahulised remondid Kuressaare kindluses (s.h kõrvalhooned ja rajatised)435 784 €138 863 €4 400 000 €
Investeeringud Mihkli Talumuuseumi ja suuremahulised remondid12 000 €19 000 €100 000 €
Investeeringud ja suuremahulised remondid Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi0 €0 €5000 €
Omatulu toodete ja teenuste müügist (sh piletitulu €)325 000 €568 850 €
40% eelarvest
630 000
40% eelarvest
KOV toetus0% eelarvest1% eelarvest10% eelarvest
Ministeeriumi toetus 58% eelarvest50% eelarvest
Töötajate koolituste arv aastas131518
Töötajate arv (arvutatuna täistööajale)323033
Vabatahtlike arv301020

ARENGUKAVA TÄISVERSIOON