Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 10.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

Saaremaa Muuseum Uudised Valikpakkumise väljakuulutamine – TORNIKOHVIK

Valikpakkumise väljakuulutamine – TORNIKOHVIK

 

Saaremaa Muuseum annab valikpakkumisel suvehooajaks (12.05. – 31.08.2018) tasu eest kasutamiseks Kuressaare linnas asuva Kuressaare konvendihoone tornikohviku.

Üürileantava varaga tutvumiseks tuleb eelnevalt kokku leppida SA Saaremaa Muuseumi juhatuse liikme Rita Valgega (telefon 45 56307; 514 5558).

Pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat üürilepingut.

Valikpakkumisel osalemise tingimused:

1) ruumi kasutajal on kohustus ruumi kasutada lossi miljöösse sobiva kohvikuna;

2) ruumi kasutajal peab olema toitlustusalane kogemus või kogemus nimetatud ärialalt.

3) ruumi kasutaja peab tagama ruumi kasutamist muuseumi kavandatud näituste eksponeerimiseks ja ürituste korraldamiseks.

4) ruumi kasutaja peab tagama kohviku avamise ja sulgemise muuseumi avamis- ja sulgemisaegadega üheaegselt.

Pakkumisel osalemiseks tuleb hiljemalt 3. maiks 2018. a. tasuda osavõtutasu summas 50 eurot.

Osavõtutasu tasutakse Rahandusministeeriumi arveldusarvele
EE891010220034796011 SEB, märkides ära viitenumbri 3500082033 ja selgituse: “Saaremaa Muuseum – tornikohviku kasutusse andmise pakkumise osavõtutasu”. Nimetatud osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

Pakkumised tuleb saata või tuua Saaremaa Muuseumi (aadress: SA Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1, 93810 Kuressaare) kinnises ümbrikus, märkides ümbrikule “Tornikohviku pakkumine”.

Pakkumiste Saaremaa Muuseumisse jõudmise tähtaeg lõppeb 4. mail 2018 kell 15.00. Pakkumisi, mis saabuvad hiljem, vastu ei võeta. Pakkuja võtab enda kanda kogu pakkumise tähtaegse Saaremaa Muuseumisse saabumise riski, kaasa arvatud vääramatust jõust (force majeure) tekkinud üleandmise viivituse.

Valikpakkumisel osalemisel esitatavad dokumendid:

  1. Pakkuja vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

          1.1. pakkuja nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-postiaadress) ja registrikood;

          1.2. kirjalik nõusolek valikpakkumisel osalemiseks valikpakkumise teates ja üürilepingu kavandis esitatud tingimustel (üürilepingu kavand: vt lisa);

          1.3. kuus pakutav numbrite ja sõnadega kirjutatud üürisumma eurodes;

          1.4. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, füüsilise või juriidilise isiku esindaja   puhul esindusõigust tõendav dokument.

  1. Pakkuja tegevuse kirjeldus, milles on vastavalt valikpakkumisel osalemise tingimustele ära toodud:

          2.1. ruumi kasutamisotstarve;

          2.2. pakkuja töökogemuse kirjeldus;

          2.3. tegevuskava – kohvikus pakutava joogi- ja toiduvaliku lühikirjeldus ning kohviku kontseptsioon;

          2.4. kinnitus, et pakkuja tagab ruumide kasutamist muuseumi näituste eksponeerimiseks ja ürituste korraldamiseks.

2.5. kinnitust, et pakkuja tagab kohviku avamise ja sulgemise üheaegselt muuseumiga.

  1. Tõend osavõtutasu tasumise kohta.

Pakkumiste avamine toimub 4. mail 2018. a kell 15.15 Saaremaa Muuseumis.

Valikpakkumise osalemise tingimustele mittevastava pakkuja pakkumus lükatakse tagasi. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on pakkuja poolt esitatud üürihind kuus (osakaal koguhindest 40%) ning tegevuskava (osakaal koguhindest 40%), kogemus (20%).

Kasutamiseks andmise valikpakkumise tulemused tehakse teatavaks kõikidele pakkumuse esitanud isikutele hiljemalt 7. maiks  2018. a. Valikpakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine otsustatakse 5 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

NB! Valikpakkumise üürilepingu leiad SIIT – 26MITTEELURUUMI ÜÜRILEPING_tornikohvik_SM

Täiendav info:

Rita Valge

SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige

Tel: 45 56307; 514 5558

E-post: rita@muuseum.tt.ee